คำศัพท์/นิยามสถิติ

สถิติ ( Statistics ) อาจพิจาณาได้ ดังนี้

            สถิติ หมายถึง ตัวเลขที่ใช้บรรยายเหตุการณ์ หรือข้อเท็จจริง ( facts ) ของเรื่องต่าง ๆ ที่เราต้องการศึกษา เช่น สถิติจำนวนผู้ป่วย สถิติจำนวนคนเกิด สถิติจำนวนคนตาม เป็นต้น
สถิติ หมายถึง ศาสตร์หรือวิชาที่ว่าด้วยหลักการ และระเบียบวิธีทางสถิติ สถิติในความหมายนี้ มักเรียกว่า สถิติศาสตร์ ( Statistics )

            สถิติ หมายถึง ค่าที่คำนวณขึ้นมาจากตัวอย่าง เพื่อแสดงคุณลักษณะบางอย่าง  ของข้อมูลชุดนั้น โดยทั่วไปจะนำค่าสถิติไปใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราสนใจรายได้เฉลี่ยของคนในหมู่บ้านแล้วเราสามารถนำรายได้ ของทุกคนมารวมกันแล้ว  
้หาค่าเฉลี่ยของรายได้ ค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้นี้ถือว่าเป็นค่าพารามิเตอร ์แต่ถ้าเราสุ่มตัวอย่าง คนในหมู่บ้าน มาจำนวนหนึ่งแล้วคำนวณรายได้เฉลี่ย ค่าเฉลี่ยที่ได้นี้จะเป็นค่าสถิติ


            ข้อมูล ( data ) หมายถึง ข้อเท็จจริง ( facts ) ที่เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็น ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข เช่น จำนวนประชากรในหมู่บ้าน หรืออาจเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ใช้ตัวเลข เช่น อาชีพของคนในหมู่บ้าน เป็นต้น

            สารสนเทศหรือข่าวสาร ( information ) หมายถึงผลลัพธ์จากการนำเอาข้อมูลที่สังเกต และบันทึกไว้มาทำการจัดการข้อมูล ประมวลผล เชื่อมโยงความสัมพันธ์ และแปลความหมาย แล้วเลือกนำเสนอขึ้นเป็นสารสนเทศหรือข้อความรู้เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำหรับตัดสินใจปฏิบัติการต่างๆ
            สำมะโน (Census)  หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากร เคหะ การเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจ และการอื่น เพื่อใช้ประโยชน์ในทางสถิติ โดยการแจงนับจากทุกหน่วยเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ
การสำรวจ หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากร เคหะ การเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจ และการอื่น เพื่อใช้ประโยชน์ในทางสถิติโดยการแจงนับจากบาสงหน่วยเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ

            การสำรวจ(Survey)    หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนของประชากรที่ เราต้องการศึกษา เพียงส่วนหนึ่ง ซึ่งถุฏเลือกขึ้นมาเป็นตัวอย่างด้วยหลักวิชาการทางสถิติ

            หน่วยสถิต หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง ที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งปฏิบัติงานที่มีลักษณะ ในทางสถิติ

            การนับจด หมายถึง การนับและจดบันทึกครัวเรือนทุกประเภท รวมทั้งอาคารและ สิ่งปลูกสร้างทั้งสิ้น ภายในชุมรุมอาคาร/หมู่บ้านนั้น ลงในแบบนัดจด

            การแจงนับ หมายถึง การแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่สนใจ ลงในแบบ แจงนับ


[ หน้าหลัก ][พ.ร.บ.สถิติ]ิ[สถิติทำกันอย่างไร][จังหวัดนราธิวาส ] [สำนักงานสถิติจังหวัด ] [ข้อมูลสถิติ ][เอกสารและรายงาน]