คู่มือประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก

คู่มือประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก

คู่มือประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

งานบริการ : การให้บริการ การขอยืม/การขอรับอุปกรณ์ และเครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวย ความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

เอกสารคู่มือการให้บริการยืมคืนอุปกรณ์ฯ

1.ค... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สอ.60

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สอ.60

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ของสำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีลำดับที่ ๑ - ๑๐ มารายงานตัวในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น ๔

โทร ๐๗๓ ๖๔๒ ๖๒๔ มือถือ  ๐๘๖ ๔๘๑ ๐๕๐๑

อ่านเพิ่มเติม...

  • คู่มือประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก

    คู่มือประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สอ.60

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สอ.60

  • สถานการณ์ปาล์มน้ำมันจังหวัดนราธิวาส

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.