สำรวจภายในจังหวัด

รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม จังหวัดนราธิวาส 

     รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม ข้อมูลพื้นฐาน พ.ศ. 2560

                                         2017industrialcensuscover

รายงานภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดนราธิวาส

      รายงานภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) พ.ศ. 2560

                                         2018.1spkcover 

      รายงานภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) พ.ศ. 2560

                                        2018.2spkcover

      รายงานภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3 (กรกฏาคม - กันยายน) พ.ศ. 2560

                                        2018.3spkcover

    ผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2558 - 2559

                                      2016situationchilandwoman

                                        

 


   

   

   

 

 

   

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.