จังหวัดเคลื่อนที่ ต.บาตง อ.รือเสาะ

จังหวัดเคลื่อนที่ ต.บาตง อ.รือเสาะ

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561  นายธนู  สุวรรณโน  สถิติจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  โดยมีนายสุรพร  พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน  ณ โรงเรียนพนาทักษิณ หมู่ที่ 4 ต.บาตง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส และ... อ่านเพิ่มเติม...

เสวนายามเช้า(28 ธ.ค.60)

เสวนายามเช้า(28 ธ.ค.60)

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2560  มีกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ จวนผู้ว่าฯ   โดยมีนายสุรพร  พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน  ในโอกาสนี้พนักงาน จนท.จาก สนง.สถิติ จ.นธ. พร้อมด้วย จนท.จากอุตุนิยมวิทยาและ จนท.จากไปรษณีย์นราธิวาส ในนามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่ว... อ่านเพิ่มเติม...

  • จังหวัดเคลื่อนที่ ต.บาตง อ.รือเสาะ

    จังหวัดเคลื่อนที่ ต.บาตง อ.รือเสาะ

  • อบรมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

    อบรมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ

  • เสวนายามเช้า(28 ธ.ค.60)

    เสวนายามเช้า(28 ธ.ค.60)

Previous
Next

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส


1. วิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาส

 

“เศรษฐกิจก้าวหน้า นราน่าอยู่ สู่สันติสุข”


 

2. พันธกิจ (Mission)

 

           2.1 สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิตทุกสาขา เพิ่มรายได้จากการค้าชายแดน การท่องเที่ยว การกีฬาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

           2.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์     ใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

           2.3 สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและศรัทธาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ           ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่


3. เป้าประสงค์ (Goal)

          3.1 เป้าประสงค์รวม : เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ

          3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

                   1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มูลค่าสินค้าและบริการระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น

                    2) ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                    3) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ


4. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)/กลยุทธ์

          1) พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

          2) พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย

           3) เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่

 Download ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)/กลยุทธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.