โครงสร้างและอัตรากำลัง

 

personnel nso

....................

 

โพสต์ 121

อำนาจของสำนักงานสถิติ มีดังต่อไปนี้ 

สำนักงานสถิติจังหวัดมีอำนาจหน้าที่

  1. บริหารจัดการข้อมูลสถิติและวิชาการที่สำคัญและจำเป็นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับนโยบาย
  2. ส่งการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับนโยบาย
  3. ผู้บริหารการจัดทำสำลีการสำรวจด้วยการอำนวยการอำนวยการและอำนวยความสะดวกความสะดวกการให้มีการำวจต่าง ๆ ในระดับการจัดการ
  4. การให้คะแนนสถิติให้คำแนะนำการใช้ในการจัดทำสถิติในระดับมาตรฐาน
  5. ศึกษาวิจัยและวิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
  6. การให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดหาและให้บริการข้อมูลสถิติในระดับนโยบาย
  7. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือการปฏิบัติงานของตารางงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางหลังใหม่(ชั้น4) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. : 0-7364-2624, โทรสาร. : 0-7364-2624 ต่อ 18
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 76087
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.